Geldigheid Arbocatalogus Werken onder Overdruk en WOD-SOE

De huidige van toepassing zijnde Arbocatalogus deel: Duikarbeid en deel: Caissonarbeid en Overige arbeid onder overdruk  inclusief de WOD-SOE zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2018 en zijn van kracht vanaf 1 oktober 2018.

De eerste Arbocatalogus deel: “duikarbeid” en deel; “caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk” is na positieve toetsing door Inspectie SZW van kracht geworden op 7 oktober 2010.

De werkgevers en werknemers hebben destijds afgesproken dat de Arbocatalogus na perioden van 3 jaar geëvalueerd wordt. Er kan dan worden gekeken of zich grote veranderingen hebben voorgedaan in de aard van de werkzaamheden, dan wel richtlijnen of werkmethoden. En dat kan op zich aanleiding zijn om de inhoud van de Arbocatalogus hierop aan te passen.

De werkgevers en werknemers kunnen gezamenlijk het besluit nemen dat een tussentijdse actualisatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege onderzoeksresultaten en aanbevelingen na ongevallen tijdens werken onder overdruk. Daarnaast ontwikkelt de kennis en techniek zich voortdurend hetgeen ook kan leiden tot actualisatie van de Arbocatalogus.

Medio 2013 is een werkgroep binnen de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) gestart met de actualisatie van de Arbocatalogus Werken Onder Overdruk en het maken van de Werken Onder Overdruk – Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE), wat nu onderdeel vormt van de Arbocatalogus. In het voorjaar van 2014 is deze versie van de Arbocatalogus door Inspectie-SZW positief getoetst, waarop de herziene versie van kracht is geworden.

In 2015 is de SWOD Projectgroep Arbocatalogus gestart met een nieuwe actualisatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de WOD-SOE en deze zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2018.

In deze Arbocatalogus zijn onder andere meer gedetailleerde minimumbeheersmaatregelen opgenomen voor werken op locaties met drukverschillen (Delta P), werken met zuurstof verrijkte mengsels en zuurstof en het gebruik van de hoge druk spuit door duik personeel.

In het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE) zijn onder andere de minimum eisen voor een LARS (hijssysteem voor het vervoer van duikers) en de veiligheidseisen bij  gebruik van zuurstof verrijkte ademgassen uitgebreid.

Geldigheid Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde

De Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde is samengesteld door een project groep binnen hyperbare geneeskunde en is na consultatie met de werkgevers en werkgevers hyperbare geneeskunde arbeid en de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2019 en is van kracht vanaf 1 november 2019.

Iedere 3 jaar wordt de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde door de werkgevers en werknemers geëvalueerd om te kijken of de Richtlijn moet worden aangepast gebaseerd op wijzigingen in wetgeving, richtlijnen en stand der techniek. Eventueel kan ook besloten worden een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

Beheer

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD beheert de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde. In het CCvD zitten vertegenwoordigers van de civiele sector, inclusief hyperbare geneeskunde, de brandweer en defensie. Gezamenlijk zullen zij de ontwikkelingen op het werkveld werken onder overdruk volgen en indien nodig aanpassen en vervolgens, wanneer van toepassing de Arbocatalogus laten toetsen door Inspectie SZW.